Müslümanlık Sadece İbadetten İbaret Değildir...

Örfen Müslümanlıkta; Namaz, Oruç, Hac, umre yani ibadet kısmı öne çıkartılıyor. Peki Muamelat olmadan ibadetlerin İslam toplumuna bir faydası var mı? Muamelat olmadan İslamı lisan-ı hal ile sair İnsanlara anlatmak mümkün olmadığı gibi; İslam dışı sosyal yaşantı nedeni ile eleştirilere de maruz kalmanın sebebi oluyor. İslâm, sadece îman ve ibadetlerden ibaret bir hayat değildir. O, îman ve ibadetlere ilâveten, muâmelât, ahlâk ve bilhassa hak ve hukuka riâyet gibi, hayatın her alanını inceden inceye tanzim eden, son derece hassas ölçüler manzûmesidir. Buna, “kişinin diğer fertlerle ve cemiyetle münâsebetlerini tanzim eden fıkıh kâideleri” de diyebiliriz.

İslâm, toplumları oluşturan fertlerin şahsî ve gündelik hayatından âile hayatına, akrabâlık ve komşuluk münâsebetlerinden ticârî ve iktisâdî faâliyetlerine, tâlim, terbiye ve irşad hizmetlerinden ictimâî huzur ve âsâyişi temin eden muâşeret kâidelerine kadar her sahada, insanların vazife, mes’ûliyet ve haklarını, bunların ihlâli durumunda tatbik edilmesi gereken cezâî müeyyideleri tanzim etmiştir.

"idareci durumundakiler, insanlara ve çevresindekilere karşı kötü muamelede bulunan kimse Cennete giremez." Hadis. Hazret-i Ömer -radıyallahu anh- da şöyle der;

 “Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız; Konuştuğunda doğru söylüyor mu, Kendisine bir şey emânet edildiği zaman emânete riâyet ediyor mu,  Dünya ile meşgul olurken helâl-haram gözetiyor mu, ona bakınız.”

(Beyhakî, es-Sünenü’l- Bir kişi Hazret-i Ömer’in yanında başka birini medhediyordu. Ömer -radıyallahu anh- ona:

“–Medhettiğin kişiyle hiç yolculuk yaptın mı?” diye sordu.

O: “–Hayır.” dedi. “

–Alışveriş gibi ictimâî bir muâmelen oldu mu?”

“–Hayır.” “–Peki sabah-akşam ona komşu oldun mu?”

“–Hayır.” Bu cevaplar üzerine Hazret-i Ömer -radıyallahu anh- şöyle dedi:

“–Kendisinden başka ilâh olmayan Allâh’a yemin ederim ki sen onu tanımıyorsun!” İbadet İslamın temelidir.

Ancak yukarıda değinilen konulara riayet etmeyen yalnız başına kendisini ibadet ile kurtaramaz. Zaten günümüzde Müslümanlar ve İslam toplumları muamelat noksanlığından itibar bulamıyor.

Yazıyı Sosyal Medya'da Paylaş!

0 Yorum

Köşe Yazısına Yorum Yazın